FrameTypeInfoArray::FrameTypeInfoArray Method

新しいFrameTypeInfoArrayを構築します。

構文

FrameTypeInfoArray();
explicit FrameTypeInfoArray( tColorformatEnum fmt );
explicit FrameTypeInfoArray( const FrameTypeInfo& info );
パラメータ 説明
fmt 配列に挿入するカラーフォーマットです。
info 配列に挿入するフレームタイプです。