convertToString Method

構文

std::string convertToString( const FrameTypeInfo& type );
std::wstring convertToStringW( const FrameTypeInfo& type );
std::string convertToStringA( const FrameTypeInfo& type );
名前 説明
type FrameTypeInfoクラスライブラリリファレンス>クラス>FrameTypeInfoオブジェクトです。

戻り値

特定のフレームタイプを表す文字列。

インフォメーション

ヘッダファイル: tisudshl.h
ネームスペース: DShowLib
IC Imaging Control 3.0より導入。